Over FELNET

FELNET is het samenwerkingsverband van bibliotheken, documentatie- of informatiecentra, informatheken of onder welke benaming ze ook operationeel zijn, met een hoofd- of deelcollectie omgeving. De locatie of de grootte van deze collectie zijn van geen belang.

Ons doel is u als gebruiker wegwijs te maken bij het zoeken naar informatie en documentatie inzake omgeving. FELNET brengt de veelal heterogeen verspreide informatie samen in een virtuele bibliotheek. Via deze website stellen we die bibliotheek ter beschikking van iedereen.

Het oorspronkelijk genaamd Flanders Environmental Library Network werd opgericht in 1996 door de zes stichtende leden, toen allen met een vestiging in Vlaanderen. In de loop der jaren sloten meer organisaties aan zowel uit de publieke als uit de private sector en kende FELNET ook een wisselende samenstelling naar het federale, internationale en supranationale niveau. Hoe dit allemaal juist verliep en waar FELNET helemaal voor staat komt u haarfijn te weten via enkele artikels, onder meer gepubliceerd in specifieke vaktijdschriften. Naar de buitenwereld toe organiseert FELNET geregeld thematische studiemomenten. Om een goede interne werking te bewerkstelligen en de potentiële leden duidelijkheid te verschaffen werden statuten uitgewerkt. Naast de bestaansreden van FELNET, de voorwaarden om lid te worden, de vergaderprocedures en de mandaten voorzien deze statuten onder meer dat de secretaris jaarlijks een verslag opstelt over het voorbije werkingsjaar. Deze jaarverslagen geven aldus een goede indruk van de FELNET-werking.

De bouw van de FELNET-website en de noodzakelijke architectuur om de gegevens van de verschillende leden bij elkaar te brengen was een hele klus. De verschillende fasen van dit proces lichten we graag toe op de pagina projectpagina.

FELNET is voor de partners niet alleen een uitstalraam naar de buitenwereld. Er worden geregeld opleidingen en productvoorstellingen inzake de informatie- of documentatiesector gegeven, studiebezoeken worden georganiseerd, er worden ervaringen uitgewisseld, er worden kortingen verkregen voor bepaalde studiedagen en de leden bevorderen onder elkaar de vrije nieuwsgaring, ze kunnen documenten van elkaar ontlenen of elkaars publicaties aanvragen (en dit zonder kosten).

Felnet statuten