Terms and conditions

Door het gebruik van de FELNET-website stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Wanneer in deze tekst gesproken wordt van FELNET wordt zowel de feitelijke vereniging, haar mandatarissen als haar partner-leden op dat bepaalde moment handelend in de naam van FELNET bedoeld.

FELNET behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

FELNET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (technische) problemen die een impact zouden hebben op de verspreiding van informatie (op haar website).
FELNET behoudt zich de mogelijkheid voor om de website of een deel daarvan te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en/of een vergoeding van welke aard ook.
FELNET kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover u of tegenover derden voor om het even welke wijziging, onderbreking, opschorting en/of afschaffing van de website.

FELNET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de catalogus. FELNET wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie die aanwezig is op de catalogus.

De FELNET-website bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Indien FELNET links creëert met andere websites, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van die andere websites. FELNET is niet aansprakelijk voor de informatie op de websites die op haar server zijn ondergebracht. FELNET heeft geen controle over deze sites en de daarin vervatte informatie en kan daarom geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en / of volledigheid van deze informatie. FELNET wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging van de informatie die aanwezig is op de andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen en waarnaar de site verwijst.

FELNET geeft toestemming om zonder voorafgaand verzoek koppelingen aan te maken naar de homepagina van haar site of naar een andere pagina ervan. Het gebruik van elke techniek die erop gericht is om de FELNET-site geheel of gedeeltelijk op een internetsite te plaatsen door de exacte herkomst van de informatie te verbergen of om onduidelijkheid te creëren inzake de herkomst van de informatie zoals framing of in-lining, wordt niet toegestaan tenzij op een uitdrukkelijk verzoek gericht aan info@felnet.eu

Onder voorbehoud van de toepasbare wettelijke of reglementaire bepalingen kan FELNET niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke directe of indirecte schade, zoals daar onder meer zijn winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens (anders dan persoonsgegevens) of van onroerende goederen die het gevolg kan zijn van het gebruik van de website dan wel van de onmogelijkheid om de website te gebruiken. FELNET is niet aansprakelijk voor eender welke gebeurtenis in verband met haar website en/of om het even welke website van derden. Meer bepaald kan FELNET niet aansprakelijk worden gesteld indien haar website volledig of gedeeltelijk wordt gehackt noch voor de schade die u of een derde als gevolg daarvan zou kunnen oplopen.

Het gebruik van de website verleent geen enkel recht van intellectuele eigendom aan de gebruiker. De inhoud van deze website is en blijft exclusief eigendom FELNET.

Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen die op de website worden weergegeven, worden beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of eender welke andere geldende bepaling die toepasbaar zou zijn op het vlak van intellectuele eigendom. Daarom is alleen gebruik voor privé-doeleinden toegestaan zoniet kan dit beschouwd worden als namaak en/of een inbreuk op het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of eender welke andere geldende bepaling die toepasbaar zou zijn op het vlak van intellectuele eigendom.

Het is bijgevolg verboden om een van de elementen van de website en de website zelf volledig of gedeeltelijk te reproduceren, af te beelden, te verspreiden, in de handel te brengen, te wijzigen of over te dragen, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van FELNET. U kan hieromtrent mailen naar info@felnet.eu

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een deel daarvan (hacking, namaak of enig ander) kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

FELNET is niet verantwoordelijk voor afspraken en/of verbintenissen of het niet nakomen ervan tussen een of meerdere van haar partner-leden en derden die al dan niet het gevolg (zouden kunnen) zijn van het gebruik van haar website. Dit gebeurt volgens de resp. gebruiken van haar partner-leden.

FELNET kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig nadeel, zoals fysisch of materieel, opgelopen tijdens een van de door haar georganiseerde evenementen zoals daar onder meer zijn studiemomenten of bezoeken.

Het volledige bovenstaande geldt zonder uitzondering ook ten overstaan van de FELNET-partners.