FELNET Environmental information

Het ter beschikking stellen van milieu-informatie afkomstig van of aangeboden door de partners is de core business van FELNET.

"Milieu-informatie" wordt ruim geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen aan die begrippen waaraan men veelal denkt wanneer het milieu ter sprake komt zoals bijvoorbeeld een of andere vorm van pollutie (lucht-, licht-, bodem- en watervervuiling en geluidsoverlast , broeikasgassen, trillingen, ...) - het behoud van de kwaliteit van het leefmilieu of de verbetering ervan, maar ook hoe deze verschillende elementen beïnvloed wordt door het menselijk sociaal en economisch handelen onder meer industrie, landbouw, ruimtelijke ordening, vervoer en de weerslag hiervan onder meer op de gezondheid en de veiligheid.

Bij het op zoek gaan naar een meer wetenschappelijke omschrijving kwamen we uit op het binnen de Economische Commissie van Europa van de Verenigde Naties - afgekort ECE UN - gesloten "Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden met bijlagen", ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998. Deze omschrijving wordt weergegeven in het artikel 7 van de FELNET-statuten.

De verdragstekst (*) verstaat in artikel 2, §3 onder het begrip milieu-informatie (op.cit.) alle informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of enige andere materiële vorm over:

  • a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, land, landschappen en natuurgebieden, biologische diversiteit en componenten daarvan, met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie tussen deze elementen;
  • b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid en straling, en activiteiten of maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, milieuakkoorden, beleid, wetgeving, plannen en programma's die de elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten binnen het toepassingsgebied van het voorgaande onderdeel a, en kosten-baten en andere economische analyses en veronderstellingen gebruikt in milieubesluitvorming;
  • c. de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid, de menselijke levensomstandigheden, cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken, voor zover deze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van de elementen van het milieu of, via deze elementen, door de factoren, activiteiten of maatregelen bedoeld in het voorgaande onderdeel b.

(*) Belgisch Staatsblad 24 april 2003, derde editie, p.22128-22148