Voeding (8 oktober 2020)

Agenda

TOEGANGSPLAN CONSCIENCEGEBOUW

TIJD ONDERWERP / SPREKER / SAMENVATTING
09:30 - 10:00
ONTVANGST

 

10:00 - 10:05
OPENING

door Marc Van den Bergh, voorzitter FELNET

 

10:05 - 10:15
INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

door Leen Van den Bergh, woordvoerder VLM, dagvoorzitter

 

10:15 - 10:55
BE4LIFE: VIA EEN GEDRAGSWETENSCHAPPELIJKE AANPAK NAAR DUURZAME CONSUMPTIE

door Iris Vermeir, hoogleraar, hoofddocent in Consumptiegedrag, UGent, voorzitster BE4LIFE & Hendrik Slabbinck, hoogleraar, hoofddocent in Consumptiegedrag, UGent, onderzoeker BE4LIFE

Het kenniscentrum 'Behavioral Economics For Life' (BE4LIFE) spitst zich toe op zowel academisch als praktijkgericht onderzoek. De missie is om consumptiegedrag te stimuleren dat het welzijn van het individu en de maatschappij verhoogt. Het richt zich vooral op duurzame en gezonde consumptie. Concreet wil men begrijpen hoe bij consumenten duurzame percepties en beslissingen gevormd worden. Deze inzichten laten dan toe om consumenten op het juiste moment en op de juiste plaats te 'nudgen' naar duurzaam gedrag op korte en lange termijn dat niet alleen de consument op zich, maar de hele maatschappij ten goede komt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd hoe niet alleen retailers en horeca, maar ook beleidsmakers en belangenorganisatie via een gedragswetenschappelijke aanpak effectieve strategieën kunnen ontwikkelen om ons consumptiegedrag te verduurzamen.

FELNET - 20201008 - Iris Vermeir-Hendrik Slabbinck.pdf
10:55 - 11:35
TRENDS EN INNOVATIE IN DE VOEDSELSECTOR

door Martine van Veelen, director European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food, CLC West (Belgium, Luxembourg, France, Switzerland)

In een snel veranderende maatschappij staat ook de sterk traditionele voedselsector onder druk om te innoveren. EIT Food is een internationale netwerkorganisatie die door verschillende partijen met elkaar te verbinden zorgt voor nieuwe ideeën en toepassingen om de voedselsector duurzaam, gezond en transparant te maken. In deze presentatie zal een overzicht worden gegeven van nieuwe trends en ontwikkelingen (ook door de corona crisis) die relevant zijn voor de manier waarop we ons voedselsysteem gaan vormgeven in de toekomst.

FELNET - 20201008 - Martine Van Veelen.pdf
11:35 - 12:00
NETWERKMOMENT

 

 

12:00 - 12:40
MILIEUVRIENDELIJKE VOEDING: HOE M(W)ETEN WE DAT?

door Veerle Van Linden, onderzoekster ILVO

Er is heel wat innovatie binnen de voedselindustrie met veel aandacht voor verruiming van het milieuvriendelijke aanbod. Toch zijn er nog heel wat vragen onbeantwoord. "Wat is nu precies duurzame, gezonde voeding?" Daar waar de voedingsdriehoek de weg wijst in gezonde voeding, moeten we het voor duurzaamheid nog te vaak hebben van claims die producenten of belangenverenigingen maken, of van ons gezond verstand. Beide kunnen waardevol zijn, maar het is dan goed om te weten waarover men spreekt en welke afwegingen dienen gemaakt te worden. De lezing gaat dieper in op de methode van levenscyclusanalyse of LCA. LCA is een methode die gebruikt wordt om een grondige evaluatie te maken van de ecologische duurzaamheid van een product of proces. Niet alleen de evaluatie van de klimaatimpact of carbon footprint komt aan bod, ook andere milieu-impacten en het (efficiënt) gebruik van grondstoffen. Aan de hand van voorbeelden krijgen de toehoorders inzicht in de waarde van deze methode en leren ze welke aspecten belangrijk zijn.

FELNET - 20201008 - Veerle Van Linden.pdf
12:40 - 14:00
LUNCH

 

 

14:00 - 14:40
HAPKLARE INZICHTEN VOOR EEN VLAAMS VOEDSELBELEID

door Koen Carels, secretaris SALV

Waarom is er nood aan een Vlaams voedselbeleid? Op welke manier(en) moet een Vlaams voedselbeleid inwerken op het voedselsysteem? En naar welk voedselsysteem moet het beleid daarbij streven? In een recent advies aan minister Crevits biedt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) een antwoord op deze vragen. In de adviesraad zetelen alle componenten van het voedselsysteem, van toelevering en primaire productie tot en met de consument.

FELNET - 20201008 - Koen Carels.pdf
14:40 - 15:20
INSPIRERENDE VOEDSELINITIATIEVEN DOOR DE BRIL VAN HET VLAAMS PLATTELANDSBELEID

door Sirka Ludtke, beleidsmedewerker en VO procesbegeleider, VLM & Simon Lox, beleidsmedewerker Platteland, VLM

Voedsel en voedselbeleid is een van de thema's die binnen het Vlaams plattelandsbeleid steeds meer aandacht krijgen. Door covid19 is de maatschappelijke urgentie van een voedselbeleid alleen maar toegenomen. Binnen het specifiek gevoerde plattelandsbeleid worden op verschillende manieren, programma's en instrumenten ingezet op de veelheid aan thema's en doelstellingen die spelen op het platteland, die projecten in de praktijk mogelijk moeten maken. Hierbij worden beleidskaders op verschillende niveaus mee geïntegreerd, gaande van het lokaal, over het Vlaams tot het Europees niveau. Aan de hand van concrete initiatieven wordt getoond hoe de beleidsdoelstellingen rond voedsel gekoppeld aan omgeving en open ruimte doelen vorm krijgen. De toelichting gaat in op het Open Ruimte programma "Voedsel+Land+Schap" en op de resultaten van een netwerk van lokale voedselstrategieën, ontstaan in nauwe samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Tot slot komen ervaringen uit het Vlaamse beleid rond volkstuinparken aan bod en inspirerende plattelandsprojecten met een link naar voedsel(beleid).

FELNET - 20201008 - Sirka Ludtke en Lox.pdf
15:20 -
UITLEIDING

door Marc Van de Bergh, voorzitter FELNET